Privacyverklaring Tecforce

VERSIE 1.0


Via de website https://tecforce.nl van Tecforce, onderdeel van de TecqGroep, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Tecforce acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Vanaf wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

Als je onze website bezoekt wordt er gebruik gemaakt van cookies. Voor meer informatie, zie onze cookieverklaring.

Om geschikte technisch specialisten te vinden maken we gebruik van media zoals LinkedIn, Facebook, Nationale Vacaturebank, etc. waar mensen zich presenteren.

Daarnaast is het mogelijk dat je zelf op onze website solliciteert. Tevens kun je je via de website aanmelden voor twee soorten mailings: de vacature-gerichte mailings en onze Tectalks, waarin je leest hoe de wereld van techniek zich steeds weer opnieuw uitvindt.

Met welk doel verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je je aangegeven hebt gebruik te willen maken van onze dienstverlening (uitzenden, bemiddeling, detachering, werving en selectie).

Dit doen we om:

 • Je passende vacatures aan te bieden en aanbiedingen voor interessante projecten te doen
 • Je geschiktheid voor een functie of project vast te stellen en je in contact te brengen met of voor te stellen aan potentiële opdrachtgevers
 • Je te stimuleren jezelf te ontwikkelen door te werken aan mooie projecten, training en opleiding, kennisdeling en inspiratie
 • Met jou een arbeidsovereenkomst te kunnen sluiten als je bij ons in dienst komt, en deze uit te kunnen voeren
 • Met jou een overeenkomst van opdracht te kunnen sluiten als je zelfstandige bent, en deze te kunnen uitvoeren
 • Met onze opdrachtgevers overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren;
 • Wet- en regelgeving na te komen, o.a. op het gebied van de loonbelasting, fiscale wetgeving, subsidieregeling, etc.
 • Toegang te verlenen tot onze specialistenportal

Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Bij het zoeken van nieuwe specialisten op externe media baseren we ons op het gerechtvaardigd belang om via de daartoe bestemde kanalen potentiele specialisten voor Tecforce te benaderen totdat er toestemming gevraagd kan worden
 • Bij het door jou solliciteren op een specifieke functie baseren we ons op de noodzakelijkheid voor het gaan sluiten van een overeenkomst
 • Bij een door jou gedane open sollicitatie geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens gedurende een periode van 2 jaar
 • Indien jij bij Tecforce aan de slag gaat verwerken we jouw gegevens voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst of, in het geval van een zelfstandige, een overeenkomst van opdracht. Ook zijn er persoonsgegevens die dan wettelijk verplicht zijn.

Welke persoonsgegevens van jou verwerken we?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Rijbewijs
 • Opleidingsgegevens
 • Werkervaringsgegevens
 • Gegevens van referenten en getuigschriften
 • Beschikbaarheid
 • Je wensen ten aanzien van de functie c.q. het project
 • Gegevens van en over contactmomenten
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Indien je bij ons aan de slag gaat en in dienst treedt, verwerken wij daarnaast nog de volgende persoonsgegevens:

 • BSN
 • Kopie identiteitsbewijs of verblijfsvergunning
 • Nationaliteit
 • Salarisgegevens
 • Betaalgegevens
 • Urenregistraties
 • Ziekte en bijzonder verlof
 • Onkosten- en kilometerdeclaraties
 • Overige onderdelen van je personeelsdossier

Indien je gebruik maakt van onze specialistenportal verwerken wij ook nog:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Tecforce bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Indien wij je nog niet kennen en je contacteren via externe media wordt jouw toestemming gevraagd om voor een periode van 2 jaar je persoonsgegevens op te nemen in ons bestand. Na die periode vragen wij jou opnieuw om toestemming om in ons bestand opgenomen te blijven. Wil je dat niet, dan verwijderen wij jouw persoonsgegevens.

Indien je bij ons solliciteert voor een specifieke functie nemen we jou in ons bestand op om met je sollicitatie aan de slag te gaan. Wij verwerken je persoonsgegevens zo lang de sollicitatieprocedure loopt. Mocht de sollicitatie niet resulteren in een baan bij Tecforce dan vragen we jou of je voor een periode van 2 jaar bij ons ingeschreven wilt staan. Na die periode vragen wij jou opnieuw om toestemming om in ons bestand opgenomen te blijven. Wil je dat niet, dan verwijderen wij jouw persoonsgegevens.

Ten aanzien van mailings verwerken we jouw persoonsgegevens zo lang je je hiervoor hebt ingeschreven. Je kunt je op ieder moment uitschrijven waarna we jouw persoonsgegevens verwijderen.

Daarnaast houden wij ons aan wet- en regelgeving zoals de algemene wet inzake rijksbelastingen, de uitvoeringsregeling loonbelasting, etc. De hiervoor geldende minimale bewaartermijnen zijn 7 respectievelijk 5 jaar na de laatste dagen van het kalenderjaar waarin je voor ons gewerkt hebt.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

Tecforce verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tecforce. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe kun je je persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of in digitaal format ontvangen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digital format van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tecforce. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar privacy@tecforce.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Zodra jouw verzoek behandeld is, wordt je paspoortkopie verwijderd.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Tecforce neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@tecforce.nl.

Tecforce heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Inzet van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewalls
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?

Onze website en dienstverlening hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@tecforce.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?

Tecforce neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Tecforce tussen zit.

Geldt dit ook voor websites van derden?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe kun je een klacht over ons indienen?

Ben je niet tevreden over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, of reageren zij niet correct op een verzoek, dan heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe gaan jullie om met wijzigingen in deze privacyverklaring?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat als ik vragen heb?

Als je vragen hebt over je privacy en onze privacyverklaring, dan kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@tecforce.nl.